مرور برچسب

عطسه

مکانیسم عطسه به چه صورت است؟

مکانیسم عطسه به چه صورت است؟ مکانیسم عطسه به چه صورت است ؟کسانی که عطسه می کنند دچار چه واکنشی در مجرای تنفسی و بینی خود می شوند تاکنون هیچ کس با چشم باز عطسه نکرده است تحریک بینی باعث بروز عطسه در افراد سرماخورده می شود واکنش های عصبی نیز…

آیا میتوان در خواب عطسه کرد؟

آیا میتوان در خواب عطسه کرد؟ زمانی که بیمار هستیم بدن برای اینکه بتواند ترشحات را دفع کند عطسه را از خودش بروز میدهد.در واقع هنگامی که بدن بخواهد به التهاب مجاری تنفسی یا مواد محرک برای تنفس واکنش دفاع نشان دهد عمل عطسه را انجام میدهد.عطسه…

آیا میتوان در خواب عطسه کرد؟

آیا میتوان در خواب عطسه کرد؟ زمانی که بیمار هستیم بدن برای اینکه بتواند ترشحات را دفع کند عطسه را از خودش بروز میدهد.در واقع هنگامی که بدن بخواهد به التهاب مجاری تنفسی یا مواد محرک برای تنفس واکنش دفاع نشان دهد عمل عطسه را انجام میدهد.عطسه…